Tiếng Việt

Tất cả công nhân đều xứng đáng có việc làm an toàn

Quý vị có cảm thấy đau khi làm việc không? Công việc của quý vị có gây ra chứng đau mãn tính ảnh hưởng đến những việc khác mà quý vị làm trong cuộc sống không? Các chấn thương vận động tái phát có thể khiến quý vị phải thay đổi nghề nghiệp.

Hãy đến Văn phòng Hiệp hội Công nhân Ngành Sản xuất Ô tô Mỹ (United Autoworkers Office):
44790 South Grimmer Blvd
Suite 100
Fremont, CA 94538

Văn phòng mở cửa 24 giờ thứ Tư ngày 03 tháng Năm

<!-- Google Tag Manager --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':<!-- [et_pb_line_break_holder] -->new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],<!-- [et_pb_line_break_holder] -->j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=<!-- [et_pb_line_break_holder] -->'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN886CH');</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Google Tag Manager --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Google Tag Manager (noscript) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WN886CH"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] -->